Medikal Gaz Sistemleri TOKİ 2014

Medikal Gaz Sistemleri TOKİ 2014 | MedikaliteM Medikal ve Endüstriyel Gaz Sistemleri
Medikal Gaz Sistemleri TOKİ 2014

MEDİKAL GAZ SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Madde-01 Genel: Firmalar ve ürünler aşağıdaki şartları sağlamalı ve malzeme onayı ekinde ibraz etmelidir. Üretici ve yapımcı firmalar Sanayi bakanlığından alınmış “Satış sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ne sahip olmalıdır. Üretici ve yapımcı firmalar “ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ne sahip olmalıdır. Tüm Ürünler CE belgeli olmalı ve CE Belgeleri Avrupa Medikal Cihazlar Direktifi 93/42/EEC ye uygunluğu Sertifika üzerinde yazmalı ve CE işaretini taşıyacak ürün veya ürün grupları belge üzerinde belirtilmelidir. CE Belgesi Avrupa birliği tarafından onaylanmış bir kuruluştan alınmış ve Türkak tarafından akredite edilmiş olmalıdır. Üretici ve yapımcı firmalar EN-ISO 9001:2000 ve EN-ISO 13485:2003 belgelerine sahip olmalıdır. Kalibrasyon gerektiren tüm ürünler üretici firma bünyesinde kalibre edilmiş olmalı ve kalibre belgesi ürünler ile birlikte verilmelidir. Kalibrasyon yapan elemanlar onaylı bir kuruluştan eğitim almış olmalıdır. Kaynak Yapacak elemanlar teknisyen seviyesinde ve kaynakçı sertifikalı elemanlar olmalıdır. Bu bölüm Medikal Gaz Sisteminin tamamını kapsar. Medikal Gaz Tesisatları, Oksijen (O2), Azot Protoksit (N2O), Medikal Hava-4 Bar (MA4), Medikal Hava-7 Bar (MA7), Karbondioksit (CO2), Medikal Vakum (Vac) ve Anestetik Gaz Tahliye Sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. Medikal sistemin genel yerleşim düzeni proje çizimlerinde gösterilecektir. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. Uygulama anında bu detaylara uyulacak ancak zorunlu değişiklikler olması halinde kesinlikle idarenin onayı alınacaktır. Bu tip hiçbir değişiklik idarenin yazılı onayı alınmadan yapılmayacaktır. Teçhizat ve borular giriş servis ve bakım için yeterli ve uygun açıklığı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Medikal gaz tesisatı cihaz ve sistem tarifleri projelerde belirtilecektir. Teknik şartnamelerde belirtilen ürünler CE Belgeli olmalıdır. Medikal Bakır Borulama Sisteminde katlarda basınç düşürücü kullanılmayacaktır, idarenin uygun görmesi durumunda yoğun bakım ünitelerindeki duvar tipi hasta başı üniteleri yerine tavan-taban montajlı düşey tip üniteler kurulacaktır.
 •  Madde-02 Etiketle ve İşaretlemeler: Sistemin her ana birimine üzerinde imalatçı adını, adresini, katalog ve model numarasını içeren ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş etiketler konulacaktır. Boru hatları, mevcut gaz isimlerine ve yönlerine göre işaretlenmelidir. İşaretlemeler, TS EN ISO 7396–1:Sıkıştırılmış Tıbbi Gazlar ve Vakum İçin Boru Sistemleri ve TS EN ISO 7396–2:Anestetik Gaz Toplama Atık Sistemleri standartlarına uygun olmalıdır. Tıbbi Gaz prizleri üzerinde İlgili Gazın adı, Standart No su, üretici firma adı veya logosu kalıcı ve zamanla silinmeyecek ve karşıdan bakıldığında rahatlıkla okunacak bir şekilde yazılmalıdır.
 • Madde-03 Boyutların Tahkiki: Proje çizimleri medikal gaz tesisatının kapsamını ve genel yerleşimini göstermektedir. Yüklenici, iş ve iş şartlarının tüm detaylarını görmek için tesisleri gezecek ve tüm ölçüleri sahada tetkik edecek ve herhangi bir değişiklik halinde herhangi bir iş yapmadan idareye haber verecektir. Yüklenici kendi işinin ve bina yapısı ile tüm iş gruplarıyla olan uygun ilişki ve işbirliğinden sorumlu olacaktır.
 • Madde-04 Standart Üretimler: Bu şartname altında sağlanacak teçhizat, düzenli olarak bu tür ürünlerin üretimi ile uğraşan imalatçıların standart üretimleri olacaktır. Teçhizat kalemleri, ihale açılmasından önce en az iki (2) yıldır tatminkâr bir şekilde kullanılmakta olan teçhizatın eşi olacaktır ve bir servis kuruluşu tarafından o yere uygun olduğu, idarenin de fikri alınarak, desteklenecektir. Malzeme ve teçhizat ilgili yayınlara ve belirtilen diğer şartlara uygun olacaktır. Aynı cins iki (2) veya daha fazla cihazın istendiği yerlerde, bu imalatlar tek bir imalatçının ürünleri olacaktır. Sistemin parçalarının aynı imalatçı tarafından yapılma zorunluluğu yoktur.
 • Madde-05 TN ve Malzemelerin Onayı: İşe başlama talimatını aldıktan sonra 10 gün içinde ve malzeme veya teçhizatla ilgili herhangi bir tesis işine başlamadan önce, Yüklenici projede kullanılacak malzeme ve teçhizat listesini üç kopya olarak, idarenin onayına sunacaktır. Bunların bir kopyası onaylandıktan sonra Yükleniciye verilecektir. Yüklenici tarafından proje çizimlerinde değişiklikler gerekli görülürse, bu tür ürünün ilgili bölümlerindeki değişiklikleri de kapsayacaktır. Değişikliklerin detayları ve nedenleri proje çizimleri ile birlikte verilecektir. Onaylanan değişiklikler idareye ek bir masraf çıkarmadan yapılacaktır. Malzemeler ve teçhizat listesi, düzenli olarak onarım parçaların stoku olan en yakın servis ve bakım kuruluşunun isim ve adresi ve şartname ilkelerine olan uygunluğu göstermek için kataloglar, katalog alıntıları, diyagramlar veya imalatçı tarafından yayınlanan diğer veriler gibi açıklayıcı malzemelerle donatılacaktır. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. Bütün bir sistemin parçaları olarak görev yapan kalemlerin listesi bir defada verilecektir, aksi takdirde zaman zaman verilen kısmi listeler dikkate alınmayacaktır.
 • Madde-06 Malzeme ve Teçhizat: Malzeme ve mekanik teçhizat kullanılacakları amaca uygun, tanınmış bir imalatçının en iyi kalite üretimlerinden olacaktır. Her kalem teçhizatta, üzerinde imalatçı adı, adresi, katalog numarası yazılı olan kolay görünür bir yere sağlamca tespit edilmiş bir etiket plakası olacaktır. Yalnızca dağıtıcı bayiinin adinin verilmesini yeterli değildir. Kayışlar, kasnaklar, zincirler, kavramalar, anahtarlar, Çıkık tespit cıvataları ve diğer döner elemanlar, yakınma gelecek personelin konulması için tamamen kapatılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. Malzeme ve teçhizat TSE ve TSEK ya da İSO 9001 kalite belgelerine sahip olacak, ilgili standartlara ve her bölüm başlığı altında verilen tanımlamalara uygun olacaktır.
 •  Madde-07 Oksijen Santrali Teknik Şartnamesi: Sistem Hastane tesisatına Tüplerden veya Likid Oksijen santralinden gelen yüksek basıncı Hastane Oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Oksijen santrali TS EN ISO 7396-1 standardına uygun olarak aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır. Merkezi Oksijen santrali TS EN ISO 7396-1 standardına göre iki bölümlü; yerde sabit durabilen veya duvara monteli Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Kontrol Panelinin üst bölümü Elektronik Kontrol ve Gösterge Paneli alt bölüm ise Yüksek Basınç ve İkinci basınç Regülâtörlerinin olduğu Gaz Kontrol Bölümü olmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki tüp veya likid girişi olmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın 7atm altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Gruplar arasında geçiş yapacak otomatik değiştirici pnömatik olmalıdır. Herhangi bir elektrik kesintisinden ya da arızasından sistem etkilenmemelidir. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülâtörüne bağlı olmalı regülâtörler 120m3/h akış kapasitesine sahip olmalı ve bu belgelendirilmelidir. Regülâtörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı, krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Regülâtörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülâtörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Kontrol panelinde yüksek basınç regülâtörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Yüksek Basınç Regülatörlerinden sonra 2 adet birbirine yedekli Gaz Basıncını Hat basıncına düşürecek 2 adet ikinci Basınç düşürücü olmalıdır. Hastaneye verilecek Hat Basıncı sabit ve 4 Bar olarak ayarlanmalıdır. TS EN ISO 7396-1 standardına uygun olarak; kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir.,hangi tüp grubunun çalıştığı panel üzerindeki ışıklı led ler ile ilk bakışta anlaşılmalı,Kontrol Paneli üzerindeki Dijital Gösterge her iki tarafta ayrı ve birbirinden bağımsız yüksek basınç sensorleri (transducer) vasıtası ile tüp gruplarındaki basıncı hissederek dijital ekranda göstermelidir. Ayrıca Hat Basıncı yine basınç sensörü vasıtası ile gözlenmeli ve ön panel üzerindeki buton aracılığı ile istenilen basınç ekrana getirilerek görülebilmelidir. Hangi tüp grubunun devrede ve tüp grubu boşaldığında tüplerin değiştirilmesi ikazı ile Hat Basıncının belirlenen set değerleri üzerine çıkması veya altına düşmesi hallerinde alarm durumlarını yine ön panel üzerinde ışıklı led ler vasıtası ile görülebilmelidir. Sağ ve Sol Tüp gruplarının içindeki basınçlar ve otomatik değiştirici üzerindeki basınçlar ayrıca analog göstergeler ile ön panelde gösterilmelidir. Kontrol Paneli Elektronik Kartlar ile kontrol edilmeli ve Santralın diğer birimler ve Alarm Panelleri ile haberleşmesi RS485 protokolu ile sağlanmalıdır. Ayrıca yine Kontrol paneli fonksiyonlarının Bina Otomasyon Sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Bakır borular Medikal Tip dikişsiz yüksek basınç boruları olmalıdır. Kaynaklı birleştirmeler gümüş alaşımlı kaynak telleri ile yapılmış olmalıdır. Tüplerin herhangi bir darbe, sarsıntı vs. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Merkezi Oksijen Santrali için EN 13348 standardına uygun bakır borular kullanılmalıdır. Kullanılan medikal bakır boruların tesisatı TS EN ISO 7396–1 standardında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir. Medikal bakır borunun sarkma veya şekil bozukluğunu engellemek için TS EN ISO 7396–1 standardında verilen mesafelerde boru destekleri kullanılmadır. Merkezi Oksijen Santralinde tüplü sistemin yeterli olmadığı hastanelerde Krayojenik(Likit) Oksijen Tank Sistemi yapılmalıdır. Likit Oksijen Tank Sistemini merkez istasyon transport araçlarının ulaşabileceği ve emniyet açısından çevredeki binalardan yeterli uzaklıkta olacak şekilde mahallere yerleştirilmelidir. Merkezi Oksijen Santralı CE belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 belgeli olacaktır.
 • Madde-08 Azotprotoksit Santrali Teknik Şartnamesi: Sistem Hastane tesisatına Tüplerden gelen yüksek basıncı Hastane Azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Merkezi Azotprotoksit santrali TS EN ISO 7396-1 standardına uygun olarak aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır. Merkezi Azot protoksit santrali TS EN ISO 7396-1 standardına göre iki bölümlü; yerde sabit durabilen veya duvara monteli Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Kontrol Panelinin üst bölümü Elektronik Kontrol ve Gösterge Paneli alt bölüm ise Yüksek Basınç ve İkinci basınç Regülâtörlerinin olduğu Gaz Kontrol Bölümü olmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki tüp veya likid girişi olmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın 7atm altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Gruplar arasında geçiş yapacak otomatik değiştirici pnömatik olmalıdır. Herhangi bir elektrik kesintisinden ya da arızasından sistem etkilenmemelidir. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülâtörüne bağlı olmalı regülatörler 120m3/h akış kapasitesine sahip olmalıdır. Regülâtörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı, krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Regülâtörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülâtörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Kontrol panelinde yüksek basınç regülâtörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Yüksek Basınç Regülâtörlerinden sonra 2 adet birbirine yedekli Gaz Basıncını Hat basıncına düşürecek 2 adet ikinci Basınç düşürücü olmalıdır. Hastaneye verilecek Hat Basıncı sabit ve 4 Bar olarak ayarlanmalıdır. TS EN ISO 7396-1 standardına uygun olarak; kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir.,hangi tüp grubunun çalıştığı panel üzerindeki ışıklı led ler ile ilk bakışta anlaşılmalı,Kontrol Paneli üzerindeki Dijital Gösterge her iki tarafta ayrı ve birbirinden bağımsız yüksek basınç sensorleri (transducer) vasıtası ile tüp gruplarındaki basıncı hissederek dijital ekranda göstermelidir. Ayrıca Hat Basıncı yine basınç sensörü vasıtası ile gözlenmeli ve ön panel üzerindeki buton aracılığı ile istenilen basınç ekrana getirilerek görülebilmelidir. Hangi tüp grubunun devrede ve tüp grubu boşaldığında tüplerin değiştirilmesi ikazı ile Hat Basıncının belirlenen set değerleri üzerine çıkması veya altına düşmesi hallerinde alarm durumlarını yine ön panel üzerinde ışıklı led ler vasıtası ile görülebilmelidir. Sağ ve Sol Tüp gruplarının içindeki basınçlar ve otomatik değiştirici üzerindeki basınçlar ayrıca analog göstergeler ile ön panelde gösterilmelidir. Kontrol Paneli Elektronik Kartlar ile kontrol edilmeli ve Santralın diğer birimler ve Alarm Panelleri ile haberleşmesi RS485 protokolu ile sağlanmalıdır. Ayrıca yine Kontrol paneli fonksiyonlarının Bina Otomasyon Sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır. Tüplerin herhangi bir darbe, sarsıntı vs. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Merkezi Azotprotoksit santrali için EN 13348 standardına uygun bakır borular kullanılmalıdır. Kullanılan medikal bakır boruların tesisatı TS EN ISO 7396–1 standardında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir. Medikal bakır borunun sarkma veya şekil bozukluğunu engellemek için TS EN ISO 7396–1 standardında verilen mesafelerde boru destekleri kullanılmadır. Merkezi Azotprotoksit Santralı CE belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 belgeli olacaktır.
 • Madde–09 Medikal Vakum Santrali Teknik Şartnamesi: Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş, merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır; merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir. Vakum pompaları Bakteri Filtre grubu Vakum Tankı Dijital Göstergeli Elektrik Kontrol paneli Vakumstat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde 580 mm/Hg vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Vakum pompa üreticisinin ISO 9001 ve CE belgesi olmalıdır. Vakum Pompa kapasiteleri keşifte ve projelerde belirtildiği gibi olmalıdır. Sisteme biri çalışmadığı durumda, hastanenin hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek enaz 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Kullanılan Vakum Pompası sayısı keşifte ve projelerde belirtilmelidir. Pompalar rotatif, döner kanatlı yağ halkalı veya yağsız tip pompalar olabilir. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. Pompalar Elektrik motorlarına direk akuple olacaktır. Çalışma Vakum Seviyesi -400 ile -580 mmHg arasında çalışması temin edilecektir. Hastane hattı ile Vakum Santralı arasına bakteri filtre grubu konacaktır. Filtre grubu By-Pass devreli 2 filtreden oluşacak ve Filtreden %99.99 oranında verim alınması temin edilecektir. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. Elektrik kontrol panelinin çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. Elektrik Kontrol Paneli dijital göstergeli ve Sensör (transducer) kontrollü olmalıdır. Pompa çalışma ve kesme vakum seviyeleri ön panel üzerinden her bir pompa için ayrı ayrı değerleri girilebilmeli ve max 4 pompaya kadar kontrol edilebilmelidir. Pompaların eşit saatlerde çalışmasını temin edebilmek için hangi pompanın ilk başlayan olduğunu seçen ve değişme süresi gün olarak ayarlanabilen alternatif çalıştırma sistemi olmalıdır. Tesisattan vakum kullanıldıkça vakum azalmasını sensör (transducer) hissetmeli, dijital olarak göstermeli ve ayarlanan değerlerde seçilmiş olan pompa otomatik olarak devreye girmeli, istenilen vakum seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. Aşırı yük veya harcama durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında vakum seviyesi düşük ise, ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem tüm pompaları işletmeye alarak süratle gerekli vakum seviyesini sağlamalıdır. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda, seçilmiş asıl pompa devrede kalarak yedek olanlar sırayla otomatik olarak devreden çıkmalıdır. Böylelikle tek pompa maksimum vakum gereksinmesini sağladıktan daha sonra devre dışı kalmalıdır. Panel üzerinde dijital vakum göstergesi ve Otomatik ve Manuel çalışma modunu seçebilecek düğme ile vakum değerlerini girmeye yarayacak dokunmatik butonlar olmalıdır. Ayrıca Pompaların devrede olduğunu veya durduğunu veya arıza durumlarını bildirir her bir pompa için ayrı ayrı ışıklı Alarm göstergesi entegre bir şekilde olmalıdır. Elektronik kumanda sisteminde bir arıza olduğunda sistem Manuel çalışma moduna alınabilmeli ve Manuel çalışma modunda ayrı bir sensör (transduser) le yönledirilen röleli Vakum anahtarları vasıtası ile pompaların devreye girip çıkması kontrol edilebilmelidir. Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler, termikler ve diğer elektrik devreleriyle otomatize edilmiş olmalıdır. Vakum Tankı proje değerlerine uygun hesaplanmış 4 atm. Basınca dayanıklı olmalıdır. Vakum Santraline en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. Merkezi Vakum santrali için EN 13348 standardına uygun bakır borular kullanılmalıdır. Kullanılan medikal bakır boruların tesisatı ve Vakum Santralinin dizaynı TS EN ISO 7396–1 standardında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir. Medikal bakır borunun sarkma veya şekil bozukluğunu engellemek için TS EN ISO 7396–1 standardında verilen mesafelerde boru destekleri kullanılmadır. Vakum Santralı CE Belgeli olmalı ve TS EN ISO 7396–1 standardına uygun yapılmalıdır.
 • Madde-10 Medikal Hava Santralı Teknik Şartnamesi: Hastane sistemine kuru, temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalma durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Basınçlı hava santralında; Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip, Rejenerasyon sistemli, Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Dijital Göstergeli Elektrik Kontrol Paneli 4 -7 Atm regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. Tanımlar: Basınçlı Hava Kompresörleri yağ püskürtmeli hava kompresörleri olmalıdır. Kompresörler Kapasiteye göre Pistonlu veya Vidalı Tip olarak seçilebilir. Sistem kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere enaz 2 adet kompresörden oluşmalıdır. Kompresör çalışma basıncı max. 10 Bar olmalıdır. Çalışma Basınç aralığı ise 8 bar ile 9,5 bar arasında ayarlanabilmelidir. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile direkt akuple çalışmalıdır. Kompresörler hava soğutmalı, Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları, Aluminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları, Boşa alma valfi ve çekvalfleri vs. ile donatılmış olmalıdır. Kompresörlerin ISO 9001 ve CE standart belgesi olmalıdır. Basınçlı hava kurutucusu, proje değerlerinde akış kapasiteli kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu olmalıdır. Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Kurutucu üzerinde iki gurubun çıkış havasının nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. Kurutucu üzerinde filtreler ve çekvalfler olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Basınçlı Hava Santralı Dijital Göstergeli Kontrol Paneli ve Kurutucu Paneli ile Kurutucu kolonlar aynı bir Kontrol Ünitesi üzerinde olmalıdır. Hava Kompresörleri max 4 Kompresöre kadar kontrol edebilen dijital göstergeli ve Sensör (Transducer) kontrollu Gösterge Paneli ile kontrol edilmeli ve kompresörlerin çalışma ve durdurma basınç değerleri dijital olarak gösterilmeli ve bu değerler programlanabilmelidir. Bu değerler Vidalı Kompresörlerde kompresör üzerinden Pistonlu Kompresörlerde ise Kontrol Panelinden ayarlanabilmelidir. Kompresörlerin sırayla çalışmasını sağlayan ve her gün birinci kompresörün değişmesini sağlayan bir çalışma programı olmalı ve bu program ihtiyaç çoğaldığı anlarda sıradaki kompresörün devreye girmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. Elektrik kontrol panelinin çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. Elektrik Kontrol Paneli dijital göstergeli ve transducer kontrollü olmalıdır. Kompresör çalışma ve kesme basınçları ön panel üzerinden her bir kompresör için ayrı ayrı değerleri girilebilmeli ve max 4 kompresöre kadar kontrol edebilmelidir. Kompresörlerin eşit saatlerde çalışmasını temin edebilmek için hangi kompresörün ilk başlayan olduğunu seçen ve değişme süresi gün olarak ayarlanabilen alternatif çalıştırma sistemi olmalıdır. Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını basınç sensörü (transducer) hissetmeli, dijital olarak göstermeli ve ayarlanan değerlerde seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli, istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise, ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem bütün kompresörleri de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. Tanktaki hava basıncı 0 değerde iken ilk başlangıç anında Sistemin aşırı yüklenmesini önlemek için kompresörler kısa süreli gecikmelerle birbiri ardına devreye girecek şekilde tasarlanmalı iki veya daha fazla kompresör aynı anda devreye girerek sistemden aşırı akım çekilmesine neden olmamalıdır. Tank Basınç seviyesi belli bir değere ulaştığı anda, seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak diğerleri otomatik olarak sırayla devreden çıkmalıdır. Böylelikle son kalan tek kompresör maksimum hava basıncı gereksinmesini sağladıktan daha sonra devre dışı kalmalıdır. Panel üzerinde dijital basınç göstergesi ve Otomatik ve Manuel çalışma modunu seçebilecek düğme ile basınç değerlerini girmeye yarayacak dukunmatik butonlar olmalıdır. Duplex sistem Rejenerasyonlu ısı gerektirmeyen kurutucu her biri iki adet kolon ve bu kolonlar içinde bulunan özel desikkant kurutma kimyasallarından oluşmalıdır. Kurutucu Kontrol Paneli tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol Paneli üzerinde dijital ekranda kurutucu çıkışındaki havanın kuruluk değerini gösteren çiğ noktası(Dew Point) göstergesi olmalı ve bu göstergede kurutucu çıkış havasının -41 derece olduğu görülebilmelidir. Kurutucu kendi bünyesinde olan iki kolondan biri kurutma yaparken diğer kolon rejenerasyon sistemi ile elde edilen hava vasıtası ile kendini kurutabilmelidir. Kurutucunun, kurutan ve rejenerasyondaki kolonları otomatik olarak her 5 dk da bir değişmeli ve çiğ noktası(Dew Point) –26 -41 derece arasında muhafaza edilebilmelidir. Kurutucu sistemi çiğ noktası(Dew Point) değeri -26 derecenin altına düştüğünde otomatik olarak çalışan kurutucu kapanıp diğer kurutucuya geçmeli ve aynı anda kontrol paneli üzerinde kurutucu arıza ledi yanmalıdır. Her bir Kompresörün çıkış hava sıcaklığını sürekli gözlemleyen ve çıkış hava ısısı 175 dereceyi aştığında kompresörü otomatik devre dışı bırakacak Isı Sensörleri ile techiz edilmelidir. Kompresör çıkış havası 175 dereceyi geçtiğinde sistem Kompresörü otomatik olarak devre dışı bırakmalı ve aynı zamanda Kontrol Paneli üzerinde Kompresör arıza Ledi yanmalıdır. Ayrıca Kompresörlerin devrede olduğunu veya durduğunu veya arıza durumlarını bildirir her bir kompresör için ayrı ayrı ışıklı Alarm göstergesi entegre bir şekilde olmalıdır. Elektronik kumanda sisteminde bir arıza olduğunda sistem Manuel çalışma moduna alınabilmeli ve Manuel çalışma modunda Basınç Presostatları vasıtası ile Kompresörlerin devreye girip çıkması kontrol edilebilmelidir. Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri ve acil durumlarda sistemi kapatmak için acil STOP butonu bulunmalıdır.. Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler, termikler ve diğer elektrik devreleriyle otomatize edilmiş olmalıdır. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce, filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0,5 ppm’e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. Bu filtrelerden birincisi 0.01 mikrona kadar olan partikülleri ve 0.01ppm’e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. Sisteme verilen hava ISO 8573 Class 1.2.1 özelliğinde olmalıdır. Havanın Solunabilir kalitede olduğunu ve CO, CO2, Su Buharı ve Yağ parçacığı tüpleri ile yapılmış testlerin sonucunu gösterir test sertifikası ile kanıtlanmalıdır. Test sertifikası Santral ile birlikte verilmelidir. İstenildiğinde idare aynı testleri devreye alma esnasında yapılmasını isteyebilir. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. Hava Tankı hesaplamalar sonucu bulunacak hacimsel kapasiteye uygun 20 bar basınca dayanıklı olmalıdır. Hava tankı kapasitesi normal koşullarda net santral kapasitesinin 1 dk akış değerinin % 50 si kadar olmalıdır. Hava Santraline en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. Hava santrali için EN 13348 standardına uygun bakır borular kullanılmalıdır. Kullanılan medikal bakır boruların tesisatı ve Vakum Santralinin dizaynı TS EN ISO 7396–1 standardında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir. Medikal bakır borunun sarkma veya şekil bozukluğunu engellemek için TS EN ISO 7396–1 standardında verilen mesafelerde boru destekleri kullanılmadır. Hava Santralı CE Belgeli olmalı ve TS EN ISO 7396–1 standardına uygun yapılmalıdır. M10-11 Anestetik Gaz Tahliye Sistemi Teknik Şartnamesi: Anestetik Gaz Tahliye Sistemleri, TS EN ISO 7396–2: Anestetik Gaz Toplama Atık Sistemleri standartlarında belirtilen gerekliliklere göre tesis edilmiş olmalıdır. Anestetik gaz tahliye sistemlerinde kaynak olarak uç birimlerinden pompa yardımıyla merkez santralde toplanan atık gazların uygun bir ortama egzoz ile tahliye edilmesi şeklinde uygulanır. Anestetik Gaz Tahliye Sistemleri, oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir. Vakum pompaları Elektrik Kontrol paneli Akış Regülâtörü ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Pompalar çok kademeli, yan kanallı ve hava soğutmalı tip pompalar olabilir. Pompaların çalışma esnasında hava emişleri sürekli sabit debiyle değil, düzenli ve fasılalı debiyle olmalıdır. Pompalar gürültü kirliliğinin oluşmasını engellemek için ses emicilerinin olması gerekir. Pompalar Elektrik motorlarına direk akuple olacaktır. Anestetik gaz tahliye pompa üreticisinin ISO 9001 ve CE belgesi olmalıdır. Vakum Pompa kapasiteleri keşifte ve projelerde belirtildiği gibi olmalıdır. Anestetik gaz tahliye sistemi için gereklilikler ve olması gerekli asgari bileşenler, TS EN ISO 7396–2 standardında belirtildiği şekli ile bulundurulmalıdır. Ancak asgari bileşenler proje özelliğine ve talebe göre tekrar belirlenebilir. Anestetik gaz tahliye sistemi için EN 13348 standardına uygun bakır borular kullanılmalıdır. Kullanılan bakır boruların tesisi TS EN ISO 7396–2 standardında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bakır boru sistemleri sarkma veya şekil bozukluğunu engellemek için TS EN ISO 7396–2 standardında verilen mesafelerde boru destekleri kullanılmadır. Boru sistemleri, fiziksel hasara karşı korunmalıdır Anestetik gaz tahliye sistemlerinde, dişli bağlantılar ve plastik malzemelerin kullanıldığı yerler dışında tüm boru sistemi bağlantıları kaynak yapılmalıdır. Anestetik gaz tahliye sistemlerinde kullanılacak uç birimler (prizler) CE belgeli ve TS EN 737–4 standardına göre belgeli olmalıdır.
 • Madde-12 Acil Destek Manifoldları Tekik Şartnamesi: Acil Destek Manifold sistemleri, Oksijen, Azot Protoksit, %50 Oksijen - %50 Azot protoksit karışımı, 400kpa Medikal Hava, 700kpa Cerrahi Hava, Azot, Karbondioksit, %95 Medikal Hava-%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. Acil Destek Manifoldları yerde sabit durabilen veya duvara monteli Manuel kontrol paneli olmalıdır. Kontrol Paneli içinde Yüksek Basınç ve İkinci basınç Regülâtörlerinin olduğu Gaz Kontrol Bölümü olmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki tüp girişi olmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın 7atm altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleyle gruplar arasında geçiş yapabilmelidir. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülâtörüne bağlı olmalı regülatörler 120m3/h akış kapasitesine sahip olmalıdır. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı, krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Yüksek Basınç Regülâtörlerinden sonra 2 adet birbirine yedekli Gaz Basıncını Hat basıncına düşürecek 2 adet ikinci Basınç düşürücü olmalıdır. Hastaneye verilecek Hat Basıncı sabit ve 4 Bar olarak ayarlanmalıdır Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir bağlantı olmalıdır. Bağlantılar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Bağlantılar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Bakır borular Medikal Tip dikişsiz yüksek basınç boruları olmalıdır. Kaynaklı birleştirmeler gümüş alaşımlı kaynak telleri ile yapılmış olmalıdır. Tüplerin herhangi bir darbe, sarsıntı vs. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Acil Destek Manifoldu için EN 13348 standardına uygun bakır borular kullanılmalıdır. Kullanılan medikal bakır boruların tesisatı TS EN ISO 7396–1 standardında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir. Medikal bakır borunun sarkma veya şekil bozukluğunu engellemek için TS EN ISO 7396–1 standardında verilen mesafelerde boru destekleri kullanılmadır. Acil Destek Manifoldu CE belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 belgeli olacaktır.
 • Madde-13 Medikal Tip Bakır Boru Tesisatı Şartnamesi: Medikal Gaz ve Vakum tesisatında, Dikişsiz Bakır Borular ve fittings malzemeleri kullanılacaktır. Tesisatta kullanılacak dikişsiz bakır borular, TS EN 13448 standardına uygun metrik dış çap ölçülerinde imal edilmiş bakır borular kullanılacaktır. Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. Bakır boruların içi toz, yağ ve pislikten arındırılarak uygun temizleyicilerle yıkanmış olmalıdır. Bakır borular üzerinde ilgili standardı, üretici firma adı ve medikal gaz kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. Bakır borular uçları kapatılarak şantiyeye naylon ambalajlı olarak indirilmelidir. Bakır boru montajında kullanılacak kelepçeler plastik, demir veya demir alaşımlı olmamalıdır. Pirinç veya bakırdan mamul kelepçeler kullanılmalıdır. Tesisatta fittings kullanılmalı,kaynak yerleri bakır, bakıra kaynaklarda gümüş kaynak teli ile yapılmalıdır. Bakır-Pirinç kaynakları %40 gümüş alaşımlı kaynak telleri ile yapılmalı ve temizlenmelidir. Kaynak esnasında bakır boru içerisinden bir asal gaz geçirilerek boru içerisinin temizliği sağlanmalı ve kararması önlenmelidir. Tesisatta kullanılan Bakır borular, ‘’ EN ISO 7396–1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum için boru sistemleri ve EN ISO 7396–2: Anestetik gaz toplama atık sistemleri ‘’ standartlarında belirtilen renk kodlarına göre hangi gaza ait olduğunu ve gazın akış yönünü gösteren etiketlerle işaretlendirilmelidir 1) ISO 32’ye göre 2) SS 01 91 02’de sarı renge örnek olarak NCS 0060Y verilmiştir. 3) Hava ve vakum kelimeleri ülke dillerine göre kullanılabilir. Gömülü borular yeterli şekilde don, korozyon ve fiziksel hasara karşı korunmalıdır. Gömülü borunun bir yol, otopark veya yüzeysel yüke maruz diğer bir alanın altından geçmesi durumunda kanallar kullanılmalıdır. Medikal gaz boruları aynı şekilde yerleştirildikleri ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma olduğu takdirde gaz yakıt boruları, elektrik hatları veya buhar boruları ile birlikte aynı tünel veya kanalda bulunabilir. Medikal gaz boruları yağ ile temasın mümkün olduğu bir kanal içine yerleştirilmemelidir. Yanıcı kısımlardaki medikal gaz boruları fiziksel hasara karşı metalik boru veya kanal içinden geçirilerek korunacaktır. Gizli kısımlara monte edilmiş boruların çıkışı için delikler orijinal yanınkine eş veya daha yüksek değerde yangına dirençli malzeme ile doldurulmalıdır. Yukarı çıkan tıbbi gaz hatları fiziksel hasara, aşırı sıcak veya korozyonun etkilerine karşı korundukları veya yağ ile temasları engellendiği takdirde boru şaftları içinden geçirilebilir. Yukarı çıkan tıbbi gaz hatları asansör boşlukları içinden geçirilemez Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Uluslararası Standartlara göre yapılmalıdır.(İngiliz HTM 2022, Avrupa Normu EN ISO 7396–1 ve Uluslararası Standard ISO 7396-1) Bakır boru üzerine gaz cins ve nevilerine göre etiket kesinlikle yapıştırılmalıdır. Bakır boru montajında kullanılacak pirinç kelepçe araları en çok aşağdaki ölçülerde olacaktır. Anma dış çapı d (mm) Yatay Destek Aralığı (m) Dikey Destek Aralığı (m) 12 mm 1.0 m 1.2 m 15 mm 1.2 m 1.8 m 22 mm 1.8 m 2.4 m 28 mm 1.8 m 2.4 m 35 mm 2.4 m 3.0 m 42 mm 2.4 m 3.0 m 54 mm 2.7 m 3.0 m 76 mm 3.0 m 3.6 m Tavan askı geçiş sistemlerinde tij kullanılacak.Pirinç kelepçeler köşebent üzerine monteli olacak, askı tijleri ile tavana montaj edilecektir. Tüm imalat ve montaj işlemleri ISO 7396-1:2007 ve EN 13348 veya HTM 2022 normlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri TS EN ISO 7396-1:2007’ye göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0,025 den az olmalıdır.ideal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Test basıncı medikal gaz boruları için 8 bardan az olmamalıdır. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. Tesisatın Montajını yüklenecek firma Medikal Gaz Sistemleri konusunda uzman olmalı ve ISO 9001 belgesi sahibi olmalıdır.Uzmanlık konusu belge kapsamında açıkça yazmalıdır.Ayrıca tesisatı yapacak teknisyenler Medikal Gaz Tesisatları konusunda yeterliliklerini belirten Sertifika veya belge sahibi olmalıdır.
 • Madde-14 Bölüm Kesme Vana Kutusu Teknik Şartnamesi: Elektrostatik toz boyalı sacdan imal edilmiş, bir kutu içerisine monte edilmiş vanalardan oluşturulmalıdır. Vanalar küresel ve tam geçişli olup ilk bakışta açık kapalı durumu belli olacak şekilde olmalıdır. Vanaların giriş ve çıkışlarında servis ve bakım zamanlarında vana kapatıldığında ilgili bölgeye gaz verimesini sağlayacak çek valflerle techiz edilmiş NIST bağlantılı çıkış uçları konulmalıdır ve NIST bağlantılar BS 5682 ye uyumlu gaza özel olmalıdır. Vana kutularının ön kapağı camlı ve kilitli olup acil bir durumda cam kırılıp vanaya ulaşılabilmelidir. Vanalar giriş ve çıkışlara tesisata bağlanabilmek için bakır boru rekorlara sahip olmalıdır. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. Ürünler CE belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 belgeli olacaktır.
 • Madde-15 Alarm Panelleri Teknik Şartnamesi: Kat izleme ve alarm panelleri normal koşulda medikal gaz sisteminde olan gaz akışını durumunu gösteren birimlerdir. Alarm panelleri, merkezi ve bölgesel (kat) olarak farklılaştırılabilir. Hastane Merkezi Gaz Sistemindeki basıncı 24 saat elektronik olarak Basınç sensörleri (transduser) aracılığı ile gözlemlenecektir. Alarm panelleri üzerinde basınç durumu normal – yüksek basınç ve alçak basınç alarm durumları şeklindeki ışıklı LED’lerle gösterilecektir. Alarm panelleri tesisatta normal çalışma basıncının veya vakum seviyesinin %20 yukarısına çıktığında veya altına düştüğünde LED’ler ile ışıklı ve aynı zamanda sesli uyarı sinyalleri verecektir. Alarm panelleri tamamen elektronik kontrollü olup her bir gaz için ayrı bir elektronik kart şeklinde tasarlanmış olmalıdır. Güç besleme ayrı karttan sağlanmalıdır. Alarm panelleri üzerinde test ve iptal butonları olmalı. İptal butonu alarm paneli sesini geçici süre kesecek şekilde ayarlanmalıdır. Sensörler tesisata direk ya da kılcal borularla bağlanmalı. Alarm sinyali Elektronik Kartlar üzerindeki Sensörler aracılığı ile işlenmeli ve Gösterge Elektronik kartına ulaştırılmalıdır. Mekanik Basınç anahtarları(Presostatlar) ayar zorluğu yüzünden kabul edilmeyecektir. Besleme voltajı 220 V, 50 Hz. olmalıdır. Alarm panelleri, Alarm Otomasyon yazılımı ile belirlenen bilgisayarlardan izlenebilmeli ve herhangi bir Alarm Panelinde oluşan Alarm Durumu anında belirlenen bilgisayarlarda görünebilmeli ve istenildiği takdirde yetki şifreleri aracılığı ile Internet üzerinden uzaktan erişim sağlanabilmelidir. Bu sayede Sorumlu teknisyen anında Alarm durumunu görebilmeli ve gerektiğinde uzaktan müdahale edebilmelidir. Alarm Panelleri CE Belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.
 • Madde-16 Oksijen Flowmetresi Teknik Şartnamesi: Skala 0-15 lpm aralığında 1 lpm artışlı olacaktır. Skala Tüpü ve Koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Gövde Pirinç malzemeden mamül krom kaplı olmalıdır. Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olmalıdır. Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır. Nemlendirme şişesi otoklavda enaz 150 derecede steril edilebilir olmalıdır. Üzerine BS 5682:1992 standardına uyumlu direk bağlantılı abone fişi monteli olmalıdır. Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.
 • Madde-17 Vakum Regülatörü Teknik Şartnamesi: Endotracheal yani ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır. Manometreli ve regülâtörlü olmalıdır. 0-760 mmHg aralığında vakum’a regüle edilebilir olmalıdır. Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olacaktır. Gövde Pirinç malzemeden imal krom kaplı malzemeden olacaktır. Üzerine BS 5682:1992 standardına uyumlu Abone fişi monteli olacaktır. Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.
 • Madde-18 Abone Fişleri Teknik Şartnamesi: Çabuk takıp çıkartabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tek el ile çıkartılabilir özelliğe sahip olmalıdır. BS 5682:1992 Standardına uyumludur. Krom Kaplı pirinç veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.
 • Madde-19 Vakum Kavanozu Teknik Şartnamesi: Hijyenik malzemeden plastik enjeksiyon yolu ile imal edilmiş olmalıdır. Duvar askı sacı ve sepeti paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Otoklavda 120 oC ‘ye kadar steril edilebilmelidir. Taşma vanalıdır. Dolduğu zaman otomatik olarak kapanacak şekilde olmalıdır. 2 lt. Kapasiteli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.
 • Madde-20 Hasta Yatakbaşı Ünitesi Teknik Şartnamesi: Hasta yatakbaşı Ünitesi Tıbbi Gaz Tesisatı ve Elektrik tesisatları birbirlerinde ayrı olarak çekilebileceği üç adet kapalı bölmeden oluşan, ekstrüzyonla çekilmiş birinci kalite aluminyumdan imal edilen profillerden oluşmalıdır. Üç ayrı kanala haiz ana gövde profili, duvara monte edilen aluminyum kızaklar üzerine çıtlama ile monte edilmeli ve bir alt kapak, bir üst kapak, bir ön kapak aluminyum profilleri ile tamamlanmalı, ön kapak profili tıbbi gaz tesisatı için ayrılmış olan orta bölmeler, alt ve üst kapak profilleri ise kuvvetli ve zayıf akım elektrik tesisatlanna ayrılmış olan alt ve üst bölmeleri kapatmalıdır. Ancak ön kapak profilinde tıbbi gaz tesisatı ile beraber Elektrik, Telefon ve Hemşire Çağrı üniteleri de bulunuyorsa; Orta bölmede monte edilen Gaz Prizleri ile Elektrik Prizleri iki ayrı tarafta ve birbirinden minimum 20 cm uzakta monte edilmeli ayrıca Elektrik ve Gaz prizleri bölümlerini ayırmak için Alumiyumdan mekanik bir bariyer oluşturulmalıdır. Gaz Boruları ile Elektrik tesisatı ayrı ayrı ana gövde üzerine fabrikaca açılmış pencereler vasıtası ile Hastabaşı ünitesine bağlantıları sağlanmalıdır. Alt ve üst bölmelerde tesisat île birlikte aydınlatma elemanları yer almalı, alt ve üst kapakların bu armatürlere isabet eden kısımları genel ekstrüzyonla çekilmiş şeffaf akrilik malzemeden imal edilmelidir. Elektrik Prizleri mutlak surette metal kasalar içerisine ve bu kasa yardımı ile ana gövdeye monte edilmeli, kesinlikle kapaklara herhangi bir Elektriksel armatür monte edilmemeli, ön veya alt kapak söküldüğünde hiçbir elektrik armatürü üzerinde olmamalıdır. Tüm sökülebilir kapaklar topraklama kablosu ile ana gövdedeki topraklamaya bağlanmalıdır. Alüminyum profillerin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL kataloğundan seçilecek muhtelif renklerde elektrostatik toz boyayla boyanabilmesi mümkün olmalıdır. Ünite kapakları kolay sökülüp takılabilen tipte olacaktır, kesinlikle gövdeye vida ile tutturulmayacaktır. Elektrik Bağlantıları yanmaz kablodan olacak ve kablo terminalleri soket tipi geçmeli olacak, terminaller Düşük Voltaj(LV) ve Sinyal ve Telefon(SELV) olmak üzere 2 adet olacak ve kablo soketleri kolay sökülebilir olacaktır. Hasta Yatakbaşı Üniteleri tek kişilik 150-180 cm, iki kişilik 300-360 cm ve üç kişilik 450-540 cm boylarında olup her bir hasta için üzerinde aşağıdaki servisler olacaktır. 1 ad Oksijen Prizi 1 ad Vakum Prizi 2 ad Topraklı Elektrik Prizi 1 ad RJ11 Telefon Soketi 1 ad 1X18 W Alt Okuma Lambası 1 ad 1x36 W Üst Aydınlatma Lambası 1 ad Hemşire Çağrı Butonu (ilgili projede ise) 1 ad Çok fonksiyonlu El Seti(ilgili projede ise) (Fonksiyonlar Hemşire Çağrı Sistemi Teknik Şartnamesinde açıklandığı gibidir) Üniteler CE Belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır. Hasta Yatakbaşı gövde ve kapakları, TS EN ISO 11197 standardında belirtilen özellikleri karşılayacak uygun malzemelerden üretilmelidir.
 •  Madde-21 Duvar Monteli Yatay Yoğun Bakım Ünitesi Şartnamesi: Yatay Tip Yoğun Bakım Ünitesi iki adet minimum 120x55 mm kesitinde Aluminyum kanaldan oluşmalı bu kanallarda üstteki Elektrik Servislerini alttaki ise Tıbbi Gaz Prizlerini bulundurmalıdır. Yatay Tip Yoğun Bakım Ünitesi ana gövde trunkları birbirlerine bağlı olmalı ve alt ve üst kısmında eloksallı Aluminyum malzemeden imal edilmiş cihaz askı rayları sabit bir şekilde monte edilmiş olmalıdır. Tıbbi gaz prizleri tesisata kaynakla bağlanmalı ve ünitenin sağ veya sol tarafından üniteden çıkmalıdır. İki adet Alüminyum kanaldan üst tarafta olan Elektrik servislerini bulundurmalı, alt kanal ise Tıbbi Gaz Prizleri için ayrılmış olmalıdır. Elektrik Prizleri mutlak surette metal kasalar içerisine ve bu kasa yardımı ile ana gövdeye monte edilmeli, kesinlikle kapaklara herhangi bir Elektriksel armatür monte edilmemeli, ön veya alt kapak söküldüğünde hiçbir elektrik armatürü üzerinde olmamalıdır. Tüm sökülebilir kapaklar topraklama kablosu ile ana gövdedeki topraklamaya bağlanmalıdır. Alüminyum profillerin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL kataloğundan seçilecek muhtelif renklerde elektrostatik toz boyayla boyanabilmesi mümkün olmalıdır. Ünite kapakları kolay sökülüp takılabilen tipte olacaktır, kesinlikle gövdeye vida ile tutturulmayacaktır. Elektrik Bağlantıları yanmaz kablodan olacak ve kablo terminalleri soket tipi geçmeli olacak, terminaller Düşük Voltaj(LV) ve Sinyal ve Telefon(SELV) olmak üzere 2 adet olacak ve kablo soketleri kolay sökülebilir olacaktır. Yoğun Bakım Tip Yatakbaşı üniteleri CE ve TS EN 737-1 standardına gore belgeli olacaktır. Yoğun Bakım Tip Yatakbaşı gövde ve kapakları, TS EN ISO 11197 standardında belirtilen özellikleri karşılayacak uygun malzemelerden üretilmelidir.
 • Madde-22 Dik Yoğun Bakım Ünitesi Şartnamesi: Dik Yoğun Bakım Ünitesi Tavandan Yere Hasta yatağı sağ veya sol tarafına monte edilebilen. İç iskeleti elektrostatik boyalı sac profilden olup dış kısmı tamamen Aluminyum plaka veya profiller ile kaplı olmalıdır. Ünite kesiti 17x50 cm yüksekliği ise 270 cm olmalıdır. Dik Yoğun Bakım Ünitesi ön ve arka bölümler düz elektrostatik boyalı 2 mm lik Aluminyum levhalar ile kaplı olmalı yanlar ise yine elektrostatik toz boyalı Aluminyum yuvarlak kesitli profillerden oluşmalıdır. Ön kapak açılabilir 2 parça ve arka kapakta açılabilir 3 parça şeklide olacak ana şasiye vidalar ile tutturulacaktır. Tıbbi gaz prizleri tesisata Ünitenin ön tarafında ve 2 şer adet olarak metal kasası ile bağlanmalı ve Tıbbi Gaz Prizlerinin tesisata bağlantısı NIST Konnektörlü Hortumlar aracılığı ile kaynaksız olmalıdır. Tıbbi Gaz Prizlerinin tesisata bağlanması için her ünite üzerinde 3 gazlı Vana Kutusu bulunmalı ve Ünitenin tavana yakın bölümünde üst tarafta ve arkatarafta olmalı ve camlı ve kilitli kapağı olmalıdır. Ünite üzerinde 12 adedi sağ ve sol yan taraflarda 4 adedi ise ön tarafta olmak üzere tamamı UPS ten beslenen Topraklı Elektrik Prizi olmalıdır. Tüm Elektrik Tesisatı Ünitenin arkasında ve tavana yakın bölümde Vana kutusu yanında Elektrik Dağıtım Kutusu olmalı ve tüm Elektrik dağılımı buradaki Otomatik Sigortalar aracılığı ile yapılmalıdır. Ön kapak üzerinde üst tarafta bir adet Monitör Sehpası bulunacaktır. Monitör Sehpası tamamı Alüminyum Profillerden imal edilmiş olacak ve ünite üzerinde aşağı yukarı ayarlanabilir olacaktır. Ünite alt tarafında 5W sarfiyatlı gece lambası olacaktır. Ünite üzerinde üst tarafta Monitör bağlantısı için bir adet RJ45 Data soketi konulmalı ayrıca bir adette RJ11 Tel Soketi sağlanmalıdır. Ünite üzerinde üst tarafta oda sıcaklığı ve nemini gösteren bir higrometre ile dijital saat bulunmalıdır. Ünite üzerinde bir adet akrobat lamba ve bunun tutturulacağı ayak bulunmalıdır. Ünite Alüminyum levha ve profilleri tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL kataloğundan seçilecek muhtelif renklerde elektrostatik toz boyayla boyanabilmesi mümkün olmalıdır. Dik Yoğun Bakım Tip Yatakbaşı üniteleri CE ve TS EN 737-1 standardına gore belgeli olacaktır. Dik Yoğun Bakım Tip Yatakbaşı gövde ve kapakları, TS EN ISO 11197 standardında belirtilen özellikleri karşılayacak uygun malzemelerden üretilmelidir
 • Madde-23 Ameliyathane Salonları İçin Pendant Teknik Şartnamesi: ANESTEZİ PENDANTI: Anestezi pendantı olarak isimlendirdiğimiz hareketli pendant kol aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. Hareketli pendant kolu elektrikli motorla aşağı yukarı 600 mm hereket ettirilmeli ve istenildiği noktada park ettirilebilmelidir. Hareketli pendant kolu 120 kg. Ağırlık taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Hareketli pendant kolu kendi ekseni etrafında 340°dönebilmelidir. Hareketli Pendant Kol tavana kare çelik flanş ile ve her gaz için ayrı ayrı tanımlanmış NIST bağlantı sistemi ile bağlanabilecek adaptörler ile bakır boru asma tavan üzerinde sonlandırılmış olmalıdır. Bakır Borular ile getirilen Tıbbi Gazlar ve Vakum Sistemleri, Tıbbi gaz Prizlerine AntiStatik,EN 739:1998 normuna uygun üretilmiş, ilgili gazın adı kalıcı şekilde yazılmış, uçları NIST bağlantılı preslenmiş Oksijen ve Tıbbi Gaz Servisleri için özel hortumlar ile bağlanmalıdır. -Hareketli Pendant Kolu tavan bağlantısı asma tavan üzerinde RAL 9002 rengine boyalı bir kapakla kapatılacaktır. Anestezi pendantı, çift tablalı konsolu bulunmalıdır. Konsol 650 mm yüksekliğinde ve üzerinde 500x470x25 mm lik 2 adet tablası ve kenarında 30x10 mm lik paslanmaz çelikten askı rayları olmalıdır. Konsol yan dikme profilleri yuvarlak radyuslu olmalı ve üzerinde cihaz bağlama için kanallar olmalıdır. Konsol üzerinde aşağıdaki servisler bulunmalıdır. 2 ad. Oksijen prizi, 1 ad. Azotprotoksit prizi, 1 ad. Medikal hava 4 bar prizi, BS 2 ad. Medikal Vakum prizi, 1 ad. Anestezi Gazı atık prizi, 2 adet Elektrik Modül kutusu üzerinde herbirinde 4 adet olmak üzere toplam 8 ad Topraklı elektrik prizi, Elektrik Modül Kutuları Plastikten enjeksiyon metodu ile imal edilmiş ve üzeri boyalı olmalıdır. 1 ad AGSS pompa çalıştırma anahtarı Yanlarda 2 adet cihaz askı rayı 3. Ameliyathane Pendantı tamamı RAL 9002 Elektrostatik Toz boyalı olacaktır. 4.Kullanılacak tüm medikal gaz ve Agss prizleri CE belgeli olmalı, ayrıca medikal gaz prizleri TS EN 737–1 standardına göre ve AGSS prizleri ise TS EN 737–4 standardına göre belgeli olmalıdır. CERRAHİ PENDANT: Cerrahi pendant olarak isimlendirdiğimiz hareketli pendant kol aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. Hareketli pendant kolu elektrikli motorla aşağı yukarı 600 mm hereket ettirilmeli ve istenildiği noktada park ettirilebilmelidir. Hareketli pendant kolu 120 kg. Ağırlık taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Hareketli pendant kolu kendi ekseni etrafında 340°dönebilmelidir. Hareketli Pendant Kol tavana kare çelik flanş ile ve her gaz için ayrı ayrı tanımlanmış NIST bağlantı sistemi ile bağlanabilecek adaptörler ile bakır boru asma tavan üzerinde sonlandırılmış olmalıdır. Bakır Borular ile getirilen Tıbbi Gazlar ve Vakum Sistemleri, Tıbbi gaz Prizlerine AntiStatik, EN 739:1998 normuna uygun üretilmiş, ilgili gazın adı kalıcı şekilde yazılmış, uçları NIST bağlantılı preslenmiş Oksijen ve Tıbbi Gaz Servisleri için özel hortumlar ile bağlanmalıdır. Hareketli Pendant Kolu tavan bağlantısı asma tavan üzerinde RAL 9002 rengine boyalı bir kapakla kapatılacaktır. Cerrahi pendantı, çift tablalı konsolu bulunmalıdır. Konsol 650 mm yüksekliğinde ve üzerinde 500x470x25 mm lik 2 adet tablası ve kenarında 30x10 mm lik paslanmaz çelikten askı rayları olmalıdır. Konsol yan dikme profilleri yuvarlak radyuslu olmalı ve üzerinde cihaz bağlama için kanallar olmalıdır Konsol üzerinde aşağıdaki servisler bulunmalıdır. 2 ad. Oksijen prizi, 1 ad. Azotprotoksit prizi, 1 ad. Medikal hava 4 bar prizi, BS 2 ad. Medikal Vakum prizi, 1 ad. . Medikal hava 7 bar prizi, BS 2 adet Elektrik Modül kutusu üzerinde herbirinde 4 adet olmak üzere toplam 8 ad Topraklı elektrik prizi, Elektrik Modül Kutuları Plastikten enjeksiyon metodu ile imal edilmiş ve üzeri boyalı olmalıdır. Yanlarda 2 adet cihaz askı rayı 3.Ameliyathane Pendantı tamamı RAL 9002 Elektrostatik Toz boyalı olacaktır. 4.Kullanılacak tüm medikal gaz ve Agss prizleri CE belgeli olmalı, ayrıca medikal gaz prizleri TS EN 737–1 standardına göre ve AGSS prizleri ise TS EN 737–4 standardına göre belgeli olmalıdır.
 • Madde-24 Medikal Gaz Gaz Prizleri Teknik Şartnamesi: Medikal Gaz Prizleri 2 bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm bakım amacı ile sökülse dahi ikinci bölümden gaz kaçağı olmamalıdır. Prizler çekvalf sistemine sahip olmalıdır. Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır. Gaz Prizler BS5682 bağlantı Standardında ve EN737-1 kalite standardında olmalıdır. Gaz prizlerinin duvar veya ünitelere monte edilecek parçaları spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır, prizlerin özelliklerini belirtecek yazı ve renkler BS 5682:1992 standardında belirtilen renklerde olmalıdır. Medikal gaz prizlerinin kapak ve vidaları hariç diğer kısımları pirinç malzemeden indexleme pimleri paslanmaz çelik malzemeden oluşmalıdır. Medikal gaz prizlerinin gövde kapağı yanmaya ve kırılmaya karşı plastik veya eloksallı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. -Priz takmak için gerekli kuvvet maksimum 100 N -Priz sökmek için gerekli kuvvet maksimum 110 N, mininmum 20 N Gazın geçişine müsaade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay arızalanan parça olacağı için parça herhangi bir alet gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir. İkinci montaj parçası çıkarıldıktan sonra birinci montaj parçası gaz kaçağını önlemeli ve %100 sızdırmazlık sağlamalıdır. Ürün TS EN 737-1 Standardına uygun ve CE Belgeli olmalıdır. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır. M10-25 Merkezi Gaz Santrallerinin Kurulduğu Yerler İçin Genel Özellikler: Gaz santrallerinin bulunduğu odalar veya bölgelerde, atılmak için bekleyen, santrallerden ayrılmış boş tüpler hariç, borular vasıtasıyla dağıtılacak gazları içeren teçhizat dışında bir şey bulunmamalıdır. Boş silindirler için ayrı bir depo sahası sağlanmalıdır. Sadece görevli kişilerin tesise girmesine ve tesiste çalışmasına izin verilmelidir. Bu bölgelerde yanabilir gazlar veya sıvılarla herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Gaz santrallerinin bulunduğu odalar veya bölgelerin herhangi bir yerindeki havanın temas edeceği hiçbir ısıtıcının sıcaklığı 225 derece Celcius’dan fazla olmamalıdır. Bunun dışında bu bölgelerin ısıtılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu oda ve bölgelerdeki tüm elektrik bağlantıları, fiziki hasar riskini en aza indirmek için mutlaka sabit pozisyonlara yerleştirilmelidirler. Bu mahallerde yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Bu mahaller, açık havayla iyi havalandırılmalıdır; bu havalandırma kanalları başka binaların havalandırma kanallarına bağlanmamalıdır. Tüplerin kullanılmasını veya (varsa) tankların doldurulması için kullanılacak kapılar veya kapaklar kilitlenebilir olmalıdır. Her zaman tıkanıklıklardan korunmuş bir acil çıkış bulunmalıdır. Bütün kapılar, her zaman, anahtarsız olarak içeriden açılabilmelidir. Bütün kapılar dışarıya doğru açılmalıdır. Bu mahaller (içerdeki veya dışarıdaki) aşağıdaki özeliklere uymalıdır. Kapalı alanlar ocak, yakma odaları veya kazan dairesi gibi sıcaklık kaynaklarının yakınında ise, yapı, tüplerin sıcaklığının 50°C'u aşmasına engel olmalıdır. 3 m den daha yakında açık elektrik ileticileri veya transformatörler olmamalıdır. Petrol depolama tanklarına komşu olmamalıdır. Yerel bina kodlarına uygun olmalıdırlar. Zeminleri beton olmalıdır. Her kapı veya kapakların her iki tarafından da bir uyarı açık şekilde görülmelidir, Örneğin; DIKKAT - Oksijen / Diazot Monoksit (veya uygun şekilde kimyasal semboller v.b) Sigara İçilmez Ateş veya kıvılcımla yaklaşmayın Petrol veya gres ile girilmez 5 m. içinde yanabilir malzeme yerleştirilemez. Kapalı alanlar, tüplerin veya sıvılaştırılmış gaz dağıtımı yapan araçların kolayca ulaşabileceği yerde ve kullanılan boşaltım metoduna göre toprak seviyesinde veya taşıt yüksekliğinde olmalıdır. Kapalı alanların hiçbir bölümleri kullanımdaki bina veya yol veya yaya yolundan 5 m. den az (sabit oksijen kriyojenik tesisleri) veya 3 m. den az (diğer tedarik tesisleri için) olmayacak şekilde planlanmalıdır.